Inschrijven Winterlessen Senioren 2021

De inschrijving voor de DDV winterlessen wordt verlengd tot 10 september! De lessen vinden plaats van 1 okt 2021 t/m 1 april 2022. Registration for winter lessons at DDV will be extended until until September 10! Lessons will take place from 1 oct. 2021 until 1 april 2022.

For ENGLISH see below

De lessen worden gegeven door onze eigen DDV-trainers op de binnen & buitenbanen van het Frans Otten Stadion in de periode 1 oktober 2021 t/m 1 april  2022.

BINNEN

 • De kosten voor een 1-uurs les doordeweeks bedraagt € 370,- per persoon. Dit bedrag is gebaseerd op 16 weken les (geen vrijspelen) in een groep van 5 volwassenen per baan.
 • De kosten voor een 1-uurs les op zaterdag bedraagt € 310,- per persoon. Dit bedrag is gebaseerd op 16 weken les (geen vrijspelen) in een groep van 5 volwassenen per baan.
 • De kosten voor een 1,5-uurs les op zaterdag bedraagt € 420,- per persoon. Dit bedrag is gebaseerd op 16 weken les (geen vrijspelen) in een groep van 10 volwassenen op 2 banen (om de week kan ook).

BUITEN

 • De kosten voor een 1-uurs les doordeweeks bedraagt € 195,- per persoon. Dit bedrag is gebaseerd op 10 weken les (geen vrijspelen) in een groep van 5 volwassenen per baan. Er start vanaf 1 februari nog een 6 weeks buiten lesserie (inschrijving hiervoor later in het jaar)

De inschrijving sluit op vrijdag 3 september 2021

Lesinformatie & Lesvoorwaarden

 • Betaling van het lesgeld vindt plaats via een automatische incasso (eind sept. 2021).
 • Start van de trainingen is op 4 oktober 2021 (mits de lesindeling op tijd af is).
 • Lessen zijn op zowel binnen als buitenbanen; geef je voorkeur hiervoor op.
 • Voor buitenlessen geldt: 10 lessen (9 gegarandeerd), 6 lessen (5 gegarandeerd)
 • Dringend verzoek om voor de beschikbaarheid voor les een zo ruim mogelijke beschikbaarheid aan te geven.
 • Bij over-inschrijving zal voor plaatsing bepalend zijn: aantal verhinderingen, datum van inschrijving, te combineren speelsterktes en lesverleden.
 • Goed om te weten dat deelnemers aan winterles voorrang krijgen bij deelname aan de voorjaarscompetitie 2021 (wanneer er bij de competitie keuzes gemaakt moeten worden in geval van over-inschrijving).
 • Inschrijven als groep is mogelijk (élk groepslid moet zich individueel inschrijven en alle groepsleden moeten ruim voldoende beschikbaar zijn op dezelfde dagen en tijden).
 • De les-indelingen worden uiterlijk 24 september gemaild.

OPGELET
Er is een beperkt aantal binnenbanen. Bij overinschrijving zullen mensen worden uitgeloot voor winterles, behalve wanneer buiten lessen ook een optie is. In lessen om 18.00 uur en om 22.00 uur is doorgaans de meeste plek, geeft een grotere kans van slagen. Wij proberen deelnemers bij de trainer van hun 1e of 2e voorkeur te plaatsen, maar dit is niet altijd mogelijk.

Er zijn dit jaar geen vrijspeelmomenten op dagen dat er geen les wordt gegeven. Op deze dagen zullen er themalessen worden gegeven. Dus voor mensen die niet ingedeeld worden, maar wel een paar keer les willen hebben of lesgroepen die een aantal extra lessen zouden willen. Er komen verschillende themales series van 4 lessen op de binnenbanen waarbij jij je als groep en als individueel kunt opegeven.

CORONA WAARSCHUWING:
Mochten we door weer een coronagolf gedwongen worden de lessen anders in te vullen (binnen banen sluiten/er mogen maar 2 personen per baan), dan zal er alleen compensatie worden gegeven wanneer DDV hier als club compensatie voor ontvangt vanuit het Rijk.

Via deze link kun je inschrijven.

Contactpersoon voor de seniorlessen is Harold Siekmann, per email bereikbaar op trainers@altcddv.nl.

ENGLISH
 
Registration for the DDV winter lessons is now open! The lessons are provided by our own DDV trainers on the indoor & outdoor courts of the Frans Otten Stadium in the period 1 October 2021 to 1 April 2022.

INDOOR

 • The costs for a 1-hour lesson during the week is € 370 per person. This amount is based on 16 weeks of lessons (no weeks of free play) in a group of 5 adults per class.
 • The costs for a 1-hour lesson on Saturday is € 310 per person. This amount is based on 16 weeks of lessons (no weeks of free play) in a group of 5 adults per class.
 • The costs for a 1.5-hour lesson on Saturday is € 420 per person. This amount is based on 16 weeks of lessons (no weeks of free play) in a group of 10 adults on 2 courts (every other week is also possible)

OUTDOOR

 • The costs for a 1-hour lesson during the week is € 195 per person. This amount is based on 10 weeks of lessons (no weeks of free play) in a group of 5 adults per class. From February 1, another 6 week outdoor lesson series will start (registration for this later in the year)

The registration for winter lessons closes on Friday 3 September 2021.
 

Lesson information & Conditions

 • Payment of the lesson fee will be done by direct debit (end of September 2021).
 • Start of the lessons is on 4 October 2021 (provided the scheduling is done on time).
 • Lessons are on both indoor and outdoor courts; indicate your preference for this.
 • The following applies to outdoor lessons: 10 lessons (9 guaranteed), 6 lessons (5 guaranteed)
 • We urge you to please indicate the widest possible availability for lessons.
 • In the event of over-registration, the placement will be decided based on the following: number of impediments, date of registration, playing strengths to be combined and lesson history.
 • Good to know that participants of winter lessons are given priority for participation in the spring competition 2021 (when choices have to be made in case of over-registration).
 • Registration as a group is possible (each group member must register individually and all group members must be available the same days and times).
 • The lesson groups will be emailed no later than September 24.

ATTENTION
There is a limited number of indoor courts. In the event of over-registration, people will be drawn out for winter lessons, unless outdoor lessoons are also an option. Lessons at 6 pm and at 10 pm there is usually the most space, which gives a greater chance of success. We try to place participants with the trainer of their 1st or 2nd preference, but this is not always possible.  

There are no free play moments this year on days when there are no lessons. Theme lessons will be given on these days. So for people who are not divided into a lesson group, but want to have a few lessons or groups who would like a number of extra lessons. There will be various theme lesson series of 4 lessons on the indoor courts where you can sign up as a group or as an individual.

CORONA WARNING:
If we are forced by another corona wave to fill in the lessons differently (close indoor courts / only 2 people per court), compensation will only be given when DDV as a club receives compensation for this from the government.

You can register via this link.
 
The contact person for the adult lessons is Harold Siekmann, who can be reached by email at trainers@altcddv.nl.

 

Winterlessen 2021 Overzicht