Inschrijving Winterlessen Jeugd 2020

inschrijving lessen jeugd

For ENGLISH see below

De inschrijving voor de DDV winterlessen is weer geopend! De lessen worden gegeven door onze eigen DDV-trainers op de binnenbanen van het Frans Otten Stadion.

De prijs bedraagt € 320,- per kind. Dit bedrag is gebaseerd op 18 weken les + 8 weken vrijspelen in een groep van 5 kinderen per baan in de periode 1 oktober 2020 t/m 1 april  2021. Van deze 8 weken vrijspelen zal de jeugdcommissie de banen 4 weken ter beschikking houden voor de organisatie van toernooien.Tijdens de officiële schoolvakanties zijn er geen jeugdtrainingen.

Sluiting online lesinschrijving DDV-Jeugdleden: vrijdag 28 augustus 2020

 Lesinformatie & Lesvoorwaarden

 • Betaling van het lesgeld vindt plaats door het bedrag van 100 euro bij inschrijving aan te betalen (hiervoor ontvang je een mail met iDeal button) en het restant bedrag via een automatische incasso (eind sept. 2020). Tevens wordt de mogelijkheid geboden om het gehele bedrag bij inschrijving te voldoen.
 • Tijdens de officiële schoolvakanties zijn er geen jeugdtrainingen (wel mogelijkheid tot vrijspelen tijdens de normale lestijd, mits er door de jeugdcommissie geen toernooi georganiseerd is). 
 • Jeugdtrainingen vinden plaats op maandag, dinsdag, donderdag van 16.00 tot 18.00 uur. Vrijdag 16 tot 19 uur en woensdag van 13.00 tot 18.00 uur.
 • De trainingen starten in de eerste week van oktober 2020.
 • 6 t/m 10 jarige kinderen worden zoveel mogelijk op woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur ingedeeld.
 • Dringend verzoek om een zo ruim mogelijke beschikbaarheid aan te geven.
 • Bij over-inschrijving zal voor plaatsing bepalend zijn: aantal verhinderingen, datum van inschrijving, te combineren speelsterktes en lesverleden.
 • Goed om te weten dat kinderen die aan de wintertraining deelnemen voorrang krijgen bij deelname aan de voorjaarscompetitie 2021 (indien er keuzes moeten worden gemaakt in geval van over-inschrijving)
 • Kinderen die niet kunnen worden ingedeeld ontvangen hierover uiterlijk op 15 september per email of telefonisch bericht van Marc Polders (jeugdcoördinator)
 • De indeling van de lesgroepen staat uiterlijk op 21 september op de DDV-website.

Schrijf je hier in voor de winterlessen.

Contactpersoon voor de jeugdtrainingen is onze jeugd coördinator Marc Polders, per email bereikbaar op marcpolders@altcddv.nl

Sportieve groet, de trainers van DDV

-----

The registration for the DDV junior winter training sessions has opened! The lessons are provided by our own DDV trainers on the indoor courts of the Frans Otten Stadium.

The price is € 320 per child. This amount is based on 18 weeks of lessons + 8 weeks of free play in a group of 5 children per court in the period 1 October 2020 to 1 April 2021. Of the 8 weeks of free play, the youth committee might use 4 weeks to organize some youth tournaments. There are no youth training sessions during official school holidays.

The online registration for our DDV-Youth members closes on Friday, August 28, 2020

 Lesson information & Conditions

 • Tuition payment takes place by means of a deposit of 100 euros upon registration (you will receive an email with an iDeal payment button for this) and the remainder by automatic debit (end of September 2020). It is also possible to pay the full amount upon registration.
 • During official school holidays there are no youth training sessions (there is the possibility of free play during normal class time, provided that a tournament hasn't been organized by our youth committee).
 • Youth training takes place on Mondays, Tuesdays, Thursdays from 4 pm to 6 pm. Fridays from 4 pm to 7 pm and Wednesdays from 1 pm to 6 pm.
 • The sessions will start during the first week of October 2020.
 • Children aged 6-10 years are divided as much as possible on Wednesday afternoons between 1 pm and 4 pm.
 • Urgent request to indicate the widest possible availability for lessons.
 • In the event of too many registrations, the placement will be decided upon: number of impediments, date of registration, playing strengths to be combined and lesson history.
 • Good to know that children who participate in winter training are given priority when participating in the spring competition 2021 (when choices have to be made in case of too many registrations)
 • Children who cannot be placed will receive an email or call from Marc Polders (youth coordinator) by 15 September at the latest.
 • The lesson groups will be placed on the DDV website no later than 21 September.

Register for the winter lessons here.

The contact person for youth training is our youth coordinator Marc Polders, who can be reached by email at marcpolders@altcddv.nl

Sporty greetings, the trainers of DDV

Tennisles jeugd Overzicht