Inschrijving KNLTB Najaarscompetitie 2022 is open!

Insc njc 2022

De inschrijving voor de KNLTB najaarscompetitie 2022 is geopend. Schrijf je in voor 27 mei 2022!! Registration for the KNLTB Autumn competition 2022 is now open. Sign up before may 27th 2022 !!

 -------------------- ENGLISH BELOW ----------------------

De najaarscompetitie inschrijving is nu open en sluit op vrijdag 27 mei 2022. LET OP! Maar een paar dagen om in te schrijven!!! Schrijf je hier snel in voor de najaarscompetitie.

Ieder jaar nemen zo’n 50 enthousiaste DDV competitieteams deel aan de officiële KNLTB najaarscompetitie. Indien jouw speelsterkte tussen de 2 en 9 ligt,  is het mogelijk om bij ons competitie te spelen. DDV heeft competitieteams van elk niveau, van de topklasse tot de 7e klasse.

Er zijn herenteams, damesteams en gemengde teams die deelnemen aan de reguliere competitie of de dubbelspel competitie.

In de najaarscompetitie schrijven we DDV-teams in voor de dinsdagochtend (veteranen), vrijdagochtend (veteranen), vrijdagavond, zaterdag en zondag competities.

De commissie wedstrijdtennis (CWT) doet zijn uiterste best om voor iedereen een competitieteam te vinden.

KNLTB Najaarscompetitie 2022 informatie & voorwaarden :

 •  Minimumleeftijd is 17 jaar
 • Het competitieschema wordt aangepast van 7 naar 5 speeldagen door de KNLTB.
 • De competitie wordt gespeeld van 12 september tot 16 oktober 2022. Plus 2 mogelijk inhaaldagen.
 • Er wordt van je verwacht dat je op speeldagen beschikbaar bent voor je team. Check hier vooraf je beschikbaarheid op speeldata.
 • De teams worden ingedeeld op speelsterkte door de bond, er zijn geen teamrechten.
 • Er wordt niet om promotie/degradatie gespeeld.
 • DDV spelers die niet hebben gespeeld in de voorjaarscompetitie krijgen voorrang bij overschrijving

Competitiebijdrage 2022

De DDV-competitiebijdrage wordt per speler geïnd via automatische incasso.

De competitiebijdrage voor de najaarscompetitie : 

 • Senioren Zaterdag & Zondag: € 30,- per speler
 • Senioren Vrijdagavond: € 20,- per speler
 • Veteranen dinsdagochtenden en vrijdagochtenden: € 20,- per speler
 • Dit omvat de KNLTB bijdrage, ballen en het verhuur van een aantal competitie banen op 15 en 16 oktober 2022

De najaarscompetitie is onderworpen aan en wordt gespeeld onder voorbehoud van de tennisbanen huurkosten na het einde van het DDV zomerseizoen op 15 oktober 2021.

Reserve spelers gezocht

Zit je liever niet vast aan een team maar wil je toch af en toe wedstrijden spelen als je agenda het toelaat? Dat kan! Geef je dan op als reservespeler. Je wordt dan op ons invallijst geplaatst.

Er zijn geen kosten verbonden aan een invallijst inschrijving.


Hulp gezocht voor de organisatie

We kunnen op de competitiedagen mensen gebruiken die gasten ontvangt, banen verdeeld en schema in de gaten houdt. Je bent een beetje een manusje van alles op die dag.

De competitie inschrijving is nu open en sluit op vrijdag 27 mei 2022. Schrijf je in via dit formulierLET OP maar een paar dagen om je in te schrijven.

Vragen? Mail de commissie via cwt@altcddv.nl

-------------------- ENGLISH ----------------------


The autumn competition registration is now open and closes on Friday 27 May 2022. ATTENTION only 1 week left to register!!! 
Register here for the fall competition.

Every year, about 50 enthusiastic DDV competition teams participate in the official KNLTB autumn competition. If your playing strength is between 2 and 9, it is possible to play competition with us. DDV has competition teams of every level, from the top class to the 7th class.

There are men's teams, women's teams and mixed teams that participate in the regular competition or the doubles competition.

In the autumn competition we register DDV teams for the Tuesday morning, Friday morning, Friday evening, Saturday and Sunday competitions.

The Competitive Tennis Committee (CWT) does its utmost to find a competition team for everyone.

KNLTB Autumn Competition 2022 information & conditions:

 • Minimum age is 17 years
 • The competition schedule was adjusted from 7 to 5 match days by the KNLTB
 • The competition will be played from September 12 to October 16, 2022. Plus 2 eventual catch-up days
 • You are expected to be available for your team on match days. Check here your availability on play dates
 • The teams are assigned in the competition leagues by playing strength by the KNTLB, there are no team rights
 • It is not played for promotion/relegation
 • DDV players who have not played in the Spring competition will be given priority

Competition contribution 2022

The DDV competition contribution is collected per player via direct debit.

The competition contribution for the autumn competition is: 

 • Seniors Saturday & Sunday: €30 per player
 • Seniors Friday evening: € 20,- per player
 • Veterans Tuesday mornings and Friday mornings: € 20 per player
 • This includes the KNLTB contribution, balls and the rental of a number of competition courts on October 15th and 16th, 2022

The Autumn competition will be played with reservations as to the rental costs of tennis courts after the end of the summer season on October 15, 2022.

Reserve players wanted

Would you rather not be tied to a team but still want to play matches every now and then if your schedule allows? Which can! Then sign up as a reserve player. You will then be placed on our substitute list.

There are no costs associated with a reserve list registration.

Help wanted for the organization

On the competition days we can use people who receive guests, divide jobs and keep an eye on schedule. You are a bit of a jack of all trades on that day.

The competition registration is now open and closes on Friday 27 May 2022. Register here via this form. ATTENTION only a few days left to register.

Questions? Mail the committee via cwt@altcddv.nl 

 

Competitie Overzicht