Inschrijving KNLTB Voorjaarscompetitie 2023 (Senioren) is open!

Inschr VJC 2023

De inschrijving voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2023 is geopend. Schrijf je in voor Vrijdag 18 November 2022!! Registration for KNLTB spring competition 2023 is now open. Sign up before Friday November 18th 2022!!

 

--------------- Scroll down for English -------------------------------------------

De inschrijving voor de KNLTB voorjaarscompetitie 2023 is geopend tot 18 november 2022. Schrijf je snel hier in!!  

KNLTB Voorjaarscompetitie 2023

De voorjaarscompetitie werd vorig seizoen volgens het reguliere schema gespeeld en teams konden gelukkig weer om promoties en degradaties strijden. De DDV-teamrechten die vorig seizoen op de banen zijn verdiend, blijven dus behouden in de competitie van 2023.

Is jouw team uitgevallen, of speel je liever een andere competitievorm? Laat het ons weten. We kunnen waarschijnlijk een ander team voor je vinden of wellicht een heel nieuw team inschrijven in een andere competitie.

Alle spelers moeten zich individueel inschrijven. Dat kan niet door de captain gedaan worden.

Na twee seizoenen verstoord door de Covid en met competitie weer normaal in 2022, zullen we in 2023 terug naar de regulier DDV competitie schema. Dit betekent een complete competitieprogramma in de voorjaarscompetitie en de najaarscompetitie alleen op de zaterdag gespeeld en met prioriteit geven aan de spelers en teams die geen voorjaarscompetitie konden spelen. 

Speeldata voorjaarscompetitie 2023

De competitie wordt gespeeld van 31 maart tot 18 juni 2022. Er wordt van je verwacht dat je op speeldagen beschikbaar bent voor je team. Controleer zorgvuldig je beschikbarheid op de speeldata van tevoren en markeer deze in je agenda. 

De vrijdagavond competitie schema is aangepast door de KNLTB in 2022 met 5 speeldagen in plaats van 7. De KNLTB heeft besloten om deze schema in 2023 verder te testen en zal spelers sentiment blijven monitoren.

Klik hier voor alle KNLTB speeldata van de Voorjaarscompetitie 2023.

Competitie aanbod 

Met zo'n 50 enthousiaste competitieteams, DDV heeft teams van elk niveau. Er zijn herenteams, damesteams en gemengde teams die deelnemen aan de reguliere competitie (singels en dubbels) of de dubbelspelcompetities.

Indien jouw speelsterkte tussen de 2 en 9 ligt, is het mogelijk om bij DDV competitie te spelen. Ook als je nog niet eerder competitie hebt gespeeld, de commissie wedstrijdtennis (CWT) doet zijn uiterste best om voor iedereen een competitieteam te vinden.

In de voorjaarscompetitie schrijven we DDV-teams in voor de dinsdagochtend, vrijdagochtend, vrijdagavond, zaterdag en zondag competities. KNLTB biedt in 2023 ook nieuw dubbels competities op woensdag en donderdag ochtenden en wij willen deze ook voor nieuw DDV teams mogelijk maken. 

KNLTB heeft de landelijk en regionale competities verder geharmoniseerd en een aantal competities zijn komen te vervallen. Het is het geval voor de Dinsdagochtend Dames Dubbel 50+, een alternatief competitie is dan de Dinsdagochtend Dames dubbel. De Zondag Gemengd 35+ is ook vervallen en een alternatief op de zondag is de Gemengd 17+. 

Alle DDV competities zijn te vinden op het inschrijfformulier hier. 

Reserve spelers gezocht

Zit je liever niet vast aan een team maar wil je toch af en toe wedstrijden spelen als je agenda het toelaat? Dat kan! Geef je dan op als reservespeler. Je wordt dan op ons invallijst geplaatst.

Competitiebijdrage 2023

De competitiebijdrage zal in principe in lijn met afgelopen seizoen blijven:

  • Senioren Zaterdag & Zondag: € 32,50 per speler

  • Senioren Vrijdagavonden: € 20,- per speler
  • Veteranen dinsdagochtenden en vrijdagochtenden: € 16,- per speler 

In verband met mogelijk stijgende kosten van tennisballen en andere onvoorziene organisatiekosten kan er een kleine indexatie van de competitiebijdrage voor het begin van de competitie plaatsvinden.

Er zijn geen kosten verbonden aan een invallijst inschrijving.

De DDV-competitiebijdrage zal aan het begin van de competitie per speler via automatische incasso worden geïnd. 

Hulp gevraagd !

Het CWT kan het niet alleen en we hebben de hulp van DDV-leden nodig om de competitie voor iedereen binnen de club te helpen organiseren en faciliteren. Laat ons weten hoe u kunt bijdragen.

De competitie inschrijving is nu open en sluit op Vrijdag 18 november 2022.

Kijk je ook al uit naar het seizoen van 2023?? Schrijf je dan snel in voor de voorjaarscompetitie via dit formulier.

Houd er rekening mee dat alle spelers zich individueel moeten inschrijven. Dat kan niet door de captain gedaan worden.

 

-------------- ENGLISH --------------------------------------------

Registration for the KNLTB spring competition 2023 is open until the 18th of November 2022. Sign up quickly here !!

KNLTB Spring competition 2023

The 2022 spring competition was played on the regular schedule once again and teams could compete for promotions and relegations. The DDV team rights earned on the courts last season will hence hold into the 2023 competition.

Has your team dropped out or would you rather play a different form of competition? Let us know. We can probably find another team for you or possibly register a whole new team in a different competition.

All DDV competition players are required to register individually. That cannot be done by the captain.

After two seasons disrupted by the Covid and with tennis competition back to normal in 2022, we will run the 2023 competition with the regular DDV schedule again. This means a full competition schedule in the spring competition, and a fall competition schedule limited to Saturday competitions (with priority given to players and teams who could not play in the spring competition).

Competition dates

The spring Competition will be played from March 31st to June 18th 2023. You are expected to be available for your team on match days, please carefully check your availability on competition dates in advance and mark these in your agenda.

The Friday evening competition schedule was adjusted by the KNLTB in 2022 with 5 match days instead of 7. KNLTB decided to extend this in 2023 and will continue monitoring players' sentiment about this schedule over the next season.

The complete KNLTB competition schedule can be downloaded here

Competition teams & leagues

With more than 50 teams, DDV plays competition at every level. There are men's, women's and mixed teams that participate in either the regular competition (singles & doubles) or in the doubles only competition.

If your level is between rating 2 and 9, then it is possible to play competition with DDV, even if you haven’t played competition before. DDV competition commission does its best to find a competition team for everyone.

We shall sign up DDV teams for the Tuesday morning, Friday morning, Friday evening, Saturday and Sunday’s competitions. KNLTB is also starting new doubles competitions on wednesdays and thursdays morning and we are offering these for new DDV teams as well.

KNLTB further harmonized national and regional competitions and a few leagues were discontinued. This is the case for the Tuesday morning Ladies double 50+ which is replaced by the regular Ladies double competition. The Sunday mix 35+ competition is also discontinued and these mix teams are invited to continue with the regular Sunday mix 17+ competition.

You can find all possible DDV competition leagues on the sign-up form.

Reserve players wanted

We notice a growing demand for reserve players. Please consider this option if your schedule does not allow you to be fully available for competition. You will then play matches every now and then when your agenda will allow it.

Competition contribution 2023

The 2023 competition contribution should remain in line with the last seasons:

  • Seniors Saturday & Sunday: € 32,50 per player

  • Seniors Friday evenings: € 20,- per player

  • Veterans Tuesday & Friday mornings: € 16,- per player

Due to possible increasing costs of tennis balls and other unforeseen competition organisational costs, there may be a small indexation of the competition contribution before the start of the competition.

There are no costs associated with a registration for the reserve list.

The competition fee will be collected per player via direct debit at the start of the competition.

Help wanted !

The CWT can't do it alone and we need the help of DDV members to help organise and facilitate competition for everyone at the club. Please let us know how you can contribute.

Registration is now open and will close on Monday, November 18th 2022 

So, are you already looking forward to the 2023 season? Then sign up for the spring competition quickly via this form.

 

Competitie Overzicht