Gedragscode op en rond de baan

logo

TROTS OP JE SPORT

1. Straal trots uit voor onze tennissport en de KNLTB. Handel nooit op een wijze die de naam van de tennissport en de KNLTB kan schaden.

2. Neem je individuele verantwoordelijkheid voor de KNLTB als maatschappelijk belangrijke tennisgemeenschap. Voel je onderdeel van een gemeenschap die bijdraagt aan een duurzame Nederlandse samenleving.

EERLIJK EN PROFESSIONEEL

3. Houd je aan de spelregels en in voorkomende gevallen aan de van toepassing zijnde reglementen. Speel niet vals. Op en om de baan wordt onsportief en onfatsoenlijk gedrag niet getolereerd. Onbetamelijk taalgebruik is uit den boze.

4. Doe altijd je best om te winnen, maar gebruik hierbij nooit stimulerende middelen. Maak geen afspraken die het verloop en resultaat van een wedstrijd of competitie kunstmatig beïnvloeden dan wel vervalsen. Wed niet op eigen wedstrijden of wedstrijden waar je belang bij kunt hebben.

RESPECT

5. Tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, trainers, coaches, toeschouwers en ieder ander moeten het gevoel hebben zich vrij te kunnen bewegen en dat ze gerespecteerd worden. Pest niet.

6. Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Sluit niemand buiten en wees tolerant. Discrimineer niemand en maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken.

7. Raak niemand tegen zijn of haar wil aan. Gebruik geen fysiek geweld. Onthoud je van seksuele intimidatie.

8. Respecteer andermans privacy en ga zorgvuldig om met sociale media en met het verzamelen, verwerken en verstrekken van gegevens.

9.  Ga netjes om met je omgeving. Maak niets stuk, respecteer ieders eigendommen.

VOORBEELDFUNCTIE

10. Wees een voorbeeld voor anderen en gedraag je naar je functie. Dit geldt temeer als je een bijzondere rol, taak of verantwoordelijkheid hebt. Span je in om je rol en functie zo goed mogelijk uit te oefenen, binnen de context en omstandigheden waar je in verkeert.

11. Communiceer helder en wees open over je bedoelingen en intenties. Wees betrouwbaar naar je omgeving. Kom je afspraken na, luister naar en volg instructies op en houd je aan de regels. Onthoud je van enige vorm van corruptie, fraude of belangenverstrengeling. Maak geen misbruik van een machtspositie.

MAAK INTEGRITEIT BESPREEKBAAR

12. Zorg ervoor dat je binnen je vereniging en in KNLTB verband het onderwerp integriteit bespreekbaar maakt en houdt. Spreek anderen aan op ongewenst gedrag en meld het. Stimuleer anderen dat ook te doen.

SCHENDING VAN DE GEDRAGSCODE

13. Het is ieders individuele verantwoordelijkheid en plicht om aan deze gedragscode de juiste invulling te geven, anderen hierop aan te spreken en schendingen van deze gedragscode te melden. Desnoods kan elk lid contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van ALTC DDV die een luisterend oor kan bieden en kan helpen bij het zoeken naar een passende oplossing.

Vertrouwenscontactpersoon is Carel Insinger, vertrouwenscontactpersoon@altcddv.nl. Carel Insinger is gecertificeerd en wordt waar nodig bijgestaan door de vertrouwenspersoon van de KNLTB.

Op overtredingen van deze gedragscode is het KNLTB Tuchtrecht van toepassing.